HÖJ FÖRETAGETS DIGITALA KOMPETENS

Digitalisering i Praktiken – DiP – är en EU-finansierad utvecklingsinsats framtagen för att öka den digitala kompetensen hos företag i norra Mellansverige. Utbildningen är kostnadsfri för stödberättigade företag. Läs mer och anmäl intresse redan idag.

Företagen står inför stora utmaningar i framtiden. Inte minst inom industrin väntar enorma förändringar i och med digitalisering och nya tekniker. Även effekterna av Covid-19 har visat att digitalisering är en nödvändighet i arbetslivet, oavsett bransch. Vi ser att efterfrågan på digital kunskap har ökat markant de senaste åren, och ansvaret för företagens digitala transformation är en gemensam fråga för ledning och medarbetare.

Därför har FPX i samarbete med IF Metall startat en utbildning för att öka den digitala kompetensen hos företag i norra Mellansverige. Utbildningen är konkret och anpassad efter företagets och medarbetarens behov, där deltagarna bland annat utbildas i att hantera digitala verktyg. Genom utbildningen får medarbetarna en ökad förståelse för digitaliseringens alla möjligheter, som i sin tur kommer företaget till godo.

 

”De företag som inte är med på den digitala resan idag kommer att hamna ohjälpligt efter om bara några år.”

Henrik Dahl, VD på FPX


Vem kan söka?
Utbildningen vänder sig till små och mellanstora företag i norra Mellansverige med befintliga medarbetare som vill och behöver lära sig mer om digitalisering och få möjlighet att praktisera sina kunskaper på sin arbetsplats.


Anmäl intresse för att delta i den stora utbildningssatsningen DIP – Digitalisering i praktiken när den börjar 2021.

DIP är en utbildningsinsats från innovationshubben Future Position X och IF Metall Gävleborg och finansieras av EU genom Svenska ESF-rådet.UTBILDNINGEN

Utbildningstillfällena startar löpande från och med februari 2021 och pågår under drygt sex månader. Under den tiden får deltagarna ta del av både gemensamma och individuellt anpassade kurser i bland annat datahantering och arbete i utvecklingsmiljöer, och erbjuds även möjlighet att branschvalidera sig. Utbildningens inriktning är inledningsvis bred, men programdeltagarna kommer allteftersom få möjlighet att fördjupa sig i en vald teknik.

Individuellt projektarbete ingår
Varje deltagare genomför också ett individuellt och företagsanpassat projektarbete på sin arbetsplats med handledning av DiP-coacher med lång erfarenhet av projektledning, verksamhetsutveckling och handledning. Det kan till exempel handla om att göra en förstudie, programmera kod eller sätta upp en webshop, och ska vara ett arbete som bidrar till att höja företagets konkurrenskraft.

Anpassas efter behov
Exakt hur utbildningen kommer att se ut får både företaget och den anställde vara med och påverka. Målet är att de deltagande medarbetarna ska få en ökad förståelse för digitaliseringens möjligheter. Utbildningen kommer att löpa i ungefär 6 månader.

Branschvalidering
Genom DiP erbjuds möjligheten att branschvalidera sig och därigenom effektivisera verksamhetens kompetensförsörjning. Branschvalidering fokuserar på branschens krav på yrkeskompetens, exempelvis i Automation BAS eller Processindustri.


KURSPLAN

Efter att företag och medarbetare valts ut som deltagare startar utbildningen. Vi tar fram en individuell kursplan för varje deltagande företag och dess medarbetare, där följande delar kan ingå:

Workshops
Tillsammans med företagets ledningsgrupp går vi igenom vad digitalisering innebär för ert företag. Hur kan digitalisering skapa nya möjligheter för er att utveckla er affärsmodell?

Tre inledande workshops

Baserat på vart just ert företag befinner sig lotsar och faciliterar vi under 3 tillfällen:

 1. Introduktion & inspiration inkl workshop, behovsanalys (ca 4h)
 2. GAP-analys och möjliga vägval (ca 3h)
 3. Ta fram business case/digitalt förändringsprojekt (ca 3h)

Mål: Förankra betydelsen av att genomföra ett förändrings-projekt via digital transformering och välja ett område för digitaliseringsprojektet.

Kartläggning
Baserat på vilket förändringsprojekt som arbetats fram genomför vi tillsammans en kartläggning av kunskapsbasen/arbets-uppgifterna hos medarbetaren som ska genomgå utbildningen.

Syfte och omfattning

Kartläggningen syftar till att skräddarsy och matcha utbildningsupplägget med det valda projektet för medarbetaren/medarbetarna som skall delta i utbildningen. Därmed skapas behovet av den kunskap som medarbetarna erhåller via utbildningsinsats och projektarbete.

Omfattning: 2h per deltagande medarbetare

Branschvalidering
Vi undersöker möjligheterna för att branschvalidera medarbetarens kompetensutveckling. Generell för alla deltagare.

Projektledningsmetodik
De deltagare som har behov kan få gå en skräddarsydd kurs i projektledningsmetodik. Den ger baskunskap och verktyg för att kunna leda ett digitalt förändringsprojekt.

Kursinnehåll

Kursen i projektledningsmetodik innehåller följande moment:

 • Bas i projektledning
 • Projektfaser och modell (anpassad för DiP)
 • Kommunikation
 • Ledarskap
 • Dokumentation och rapportering
 • Verktyg (anpassade för DiP)

Omfattning
Tillfälle 1: 6h
Tillfälle 2: 2h
Tillfälle 3: 6h (coachning och handledning i projektarbetet)

Initiering av projekt
Tillsammans med ledningsgrupp och utvalda medarbetare under handledning av våra erfarna DiP-coacher genomför vi en workshop för att initiera projektarbetet .

Workshop projektstart

Under en inledande workshop sätter vi tidsplan och projekt- och effektmål, samt fördelar ansvar och roller. Dessutom gör vi en så kallad Work Breakdown Structure för att synliggöra och skapa samsyn kring aktivitetsupplägget.

Omfattning: 4h

Kurser
Varje deltagare får ett individuellt anpassat kursupplägg som syftar till att öka den digitala kompetensen och stötta arbetet med det digitala förändringsprojektet.Insatserna utgår från de behov som identifierats under kartläggningsfasen.

Kursutbud

Det fullständiga kursutbudet kommer att fastslås längre fram, men innehåller bland annat följande kurser:

 • Den digitaliserade medarbetaren
 • Logistik & infrastruktur
 • Processer och produktion 
 • Affärsutveckling
 • Automation 
 • Kvalitetsförbättring

Projektgenomförande
Genomförandefasen syftar till att digitalt verksamhetsutveckla en del av verksamheten. Deltagarna leder och fördelar projektarbetet med handledning av kompetenta och erfarna DiP-cocacher.

Projektpitch
Utbildningen avslutas med att deltagaren presenterar en projektpitch inför det egna företagets ledningsgrupp och övriga utbildningsdeltagare.


För företag:

HÖJ ER DIGITALA KOMPETENS OCH ÖKA KONURRENSKRAFTEN

Små- och medelstora företag utnyttjar alltför sällan digitaliseringens möjligheter fullt ut i Sverige idag. Med kompetenshöjande utbildningar inom digitalisering kan både kort- och långsiktiga förändringar möjliggöras som i sin tur kan öka den digitala kompetensen. Det i sin tur innebär inte bara en stärkt ställning för arbetstagaren på arbetsmarknaden och en generell ökad digitalisering inom industrisektorn, utan medför också en direkt förstärkning i det enskilda företagets affärsutveckling och konkurrenskraft gentemot andra företag. Vi erbjuder en utbildningsinsats som speglar företagets och era anställdas kunskapsbehov. Utbildningens mål att företaget ska förbättra möjligheterna att utveckla sin verksamhet.

Vem kan söka?
Utbildningen riktar sig till företag med upp till 249 anställda som verkar inom tillverkningsindustrin i Gävleborgs län. Utbildningsinsatsen är kostnadsfri för företaget, ni betalar enbart deltagarens lön som vanligt under utbildningstiden.

Sandra Hindskog från organisationen Tjejer kodar menar att alla borde få en viss utbildning i digitalisering, oavsett vilket yrke man har:

– Högre digital kompetens leder till att fler tar plats i tekniska diskussioner på arbetet och att fler kan jobba mer självständigt. I förlängningen tror jag att det kommer leda till att vi skapar bättre digitala produkter och tjänster.


För medarbetare:

SUGEN PÅ ATT BLI MER DIGITALT KOMPETENT?

Som anställd inom industrisektorn finns det idag oftast bara möjlighet att vidareutveckla sig i traditionella kurspaket riktade till stora grupper. Men vi vet att behoven kan se väldigt olika ut för olika personer. Tillsammans med dig och din arbetsgivare identifierar vi dina förkunskaper, önskemål och behov och skräddarsyr en utbildning för dig inom området digitalisering. Därigenom får du en högre nivå av kompetensutveckling, med en inriktning som passar för dig och dina arbetsuppgifter.

Sara Asplund, deltagare på FPX-utbildning om webprogrammering  

Sara Asplund arbetar som kommunikatör på Folktandvården i Gävleborg. 2018 deltog hon i en utbildning i webprogrammering som anordnades av FPX och Tjejer kodar. Under två dagar fick deltagarna bland annat lära sig att koda en responsiv webbsida i WordPress. 
– Utbildningen var väldigt hands on, och genomfördes i form av kortare teoripass varvat med praktik, berättar Sara Asplund.
Hon hade viss förkunskap i html innan hon gick utbildningen, men det var länge sedan hon studerade och mycket har hänt på området under de senaste åren. 

– För mig var det perfekt att både få en uppfräschning men även en massa ny kunskap, menar hon. Det var också väldigt kul att få göra en hemsida från ax till limpa och se att man faktiskt fixar det. 

Sara tror att en av framgångsfaktorerna för att Region Gävleborg ska fortsätta kunna utvecklas och möta framtidens behov av arbetskraft och kunskap är att det etableras och erbjuds fler utbildningar. 

– Det jag uppskattar med den här typen av utbildningar inom digitalisering och programmering är att man kan lära sig nya saker, ta kliv i livet framåt och välja nya karriärvägar oavsett ålder. 

I sin nuvarande yrkesroll arbetar Sara mer med webb än tidigare. Snart ska hon också vara med och ta fram en ny hemsida för organisationen hon arbetar för. 

– Jag tror att jag kommer att kunna vara en betydligt bättre kravställare nu, tack vare att jag har kompetens och förståelse för vad webutveckling och digitalisering innebär.


VAD ÄR digital kompetens?

I grunden handlar digital kompetens om förmågan att kunna hantera olika digitala verktyg och tjänster. Men det handlar också om medie- och informationskunnighet, det vill säga kunskap om att inhämta, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och kontexter.

Digitalisering inom industrisektorn rör till stor del kompetensutveckling inom områden som mekatronik, styr- och reglerteknik och mjukvaruprogrammering. Det finns också nya digitala kompetensområden som kommer att få allt större betydelse för den tillverkande industrin.

Vi har identifierat fyra viktiga områden för digital kompetens:

Data/information
• Simulering och modellering
• System av system
• Big data-analys

Uppkoppling
• Trådlös kommunikation
• Cybersäkerhet

Automation
• Smarta elektroniksystem
• Additiv tillverkning/3D-printing
• Robotprogrammering

Digitala gränssnitt
• Människa-maskin
• Visualisering


Vanliga frågor

Vem kan anmäla sig till utbildningen?
Utbildningen riktar sig till företagsledning och anställda på små och mellanstora företag i norra Mellansverige inom tillverkningsindustrin.

Kommer alla som anmäler sig att få vara med?
Vi kommer att göra ett första urval för att stämma av att man ligger inom kriterierna för insatsen. Därefter gör vi en utvärdering tillsammans med ledning och medarbetare som är aktuella för utbildningen.

Är anmälan bindande?
Nej, detta är enbart en intresseanmälan för att se om man är stödberättigad för att delta i utbildningen.

När måste man senast anmäla sig?
Vi behöver vi ha in din anmälan senast december 2020 för utbildningen som startar under 2021.

Hur många från varje företag kan delta i utbildningen?
Vi kommer att skräddarsy varje utbildning. Den kan anpassas både för en grupp medarbetare eller för en enskild medarbetares behov.

Vad händer när man anmält sig?
Vi kommer att kontakta er så snart som möjligt för att lotsa er vidare i processen.

När får man veta om man fått en plats?
Företaget och medarbetarna kommer att få besked i god tid innan utbildningarna börjar.

Hur mycket tid kommer man behöva lägga på utbildningen?
Utbildningen sker parallellt med det vanliga arbetet, och kommer att ske på arbetstid.

Får man betalt för att vara med i utbildningen?
Medarbetaren kommer att få lön som vanligt.

Vad kostar det för företaget att delta i utbildningen?
Den svenska ESF-fonden finansierar utbildningen så den är konstadsfri för företaget förutom medarbetarens/medarbetarnas lön.

När kommer man få reda på vilka kurser man kan välja på?
Vi kommer löpande att lägga ut information här.

Måste man kunna något om IT för att kunna vara med?
Man behöver inga förkunskaper eftersom utbildningarna skräddarsys utifrån medarbetarens förkunskaper och behov.

Vilka kommer att ansvara för utbildningarna?
FPX och IF Metall ansvarar för utbildningarna, och anlitar utbildningsföretag för att genomföra lektioner och handledning.


Om oss

DIP är en utbildningsinsats från innovationshubben Future Position X och IF Metall Gävleborg och finansieras av EU genom Svenska ESF-rådet.
Kontakta oss på epost: dip@fpx.se

 

Future Position X (FPX) är en innovationshub som verkar för tillväxt genom bättre hälsa och välbefinnande i den smarta, hållbara och livskraftiga staden. Genom att skapa relationer och samarbeten bidrar FPX till nya tvärsektoriella kopplingar mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. FPX bidrar också till kunskapsutveckling av ny teknik genom att skapa mötesplatser och nätverk kring frågor som blockkedjeteknik, IoT och AI.
FPX finansieras av medlemsföretagen, Region Gävleborg och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. 2020 utsågs FPX till Digital Innovationshub av EU. FPX är också ett vinnväxtinitiativ genom innovations- och forskningsprogrammet Geo Life Region som finansieras av Vinnova. Läs mer på www.fpx.se


IF Metall är ett feministiskt fackförbund med över 300 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete. IF Metall arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin. Läs mer på www.ifmetall.se


Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Läs mer på www.esf.se.